Používání elektrických zařízení osobami bez elektrotechnické kvalifikace

Zajímá Vás naše řešení?
Ptejte se konzultanta
Ing. Miloš Beznoska +420 725 816 673 beznoska@narva.cz

Bezpečnostní požadavky na elektrické spotřebiče používané osobami bez elektrotechnické kvalifikace

Připomenutí platných ustanovení ČSN 33 1310

Datum: 2.9.2013  |  Autor: Václav Macháček, ČENES  |  Zdroj: Elek­troinstalatér 4/2013  |  Recenzent: doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., VUT v Brně, FEKT

Elektrické spotřebiče musí být provedeny tak, aby je mohli užívat laici, aniž by byli vystaveni riziku úrazu elektrickým proudem nebo jiných škod na zdraví.

Následující pojednání týkajících se ustanoveních platné ČSN 33 1310 bylo motivováno převzatou evropskou normou EN 50110–2:2010 zavedenou v České republice jako ČSN EN 50110 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 2: Národní dodatky z úno­ra 2011.

Norma obsahuje soubor normativních dodatků (jeden za každou zemi členů CENELEC), které blíže specifikují současné bezpečnostní požadavky nebo doplňují národní dodatky k minimálním požadavkům platných pro všechny členské země CENELEC týkajících se bezpečnosti práce, jež jsou předmětem první části EN 50110–1 (v ČR je zavedena jako ČSN EN 50110–1 ed. 2:2005 Obsluha a práce na elektrických zařízeních).

Národní dodatek České republiky obsahuje sedmnáct legislativních předpisů (zákony, nařízení vlády, vyhlášky) a čtyři technické normy. Jednou z uvedených důležitých technických norem (vedle ČSN 33 1326, ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000–6) je poněkud opomíjená, ale platná ČSN 33 13­10 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace z říj­na 2009. Zařazení normy do národního dodatku ČR podtrhuje její význam, a i proto stojí ustanovení normy za připomenutí.

Účel a rozsah platnosti ČSN 33 1310 ed. 2

Elektrické instalace a elektrické spotřebiče, s nimiž přicházejí do styku nebo do jejich blízkosti osoby bez elektrotechnické kvalifikace – laici, musí být provedeny tak, aby jejich obsluha nebo práce s nimi, a/nebo jakákoliv jiná činnost nevyžadovala odborné znalosti případně elektrotechnickou kvalifikaci. Znamená to, že elektrické instalace a elektrické spotřebiče musí být provedeny tak, aby je mohli užívat laici, aniž by byli vystaveny riziku úrazu elektrickým proudem nebo jiných škod na zdraví.

K jejich bezpečnému užívání musí být provedena alespoň opatření podle normy ČSN 33 13­10 ed. 2:2009.

ČSN 33 1310 ed. 2 platí pro elektrické instalace nízkého napětí a elektrické spotřebiče, které mohou obsluhovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace (dále laici) a stanovuje požadavky na obsah průvodní technické dokumentace pro užívání těchto elektrických instalací a elektrických spotřebičů a základní opatření před jejich uvedením do užívání.

Norma stanovuje základní bezpečnostní opatření pro elektrické instalace a elektrické spotřebiče, která musí být splněna při jejich užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace – laiky. Požadavky stanovené normou jsou minimální.

 

Základní termíny a definice

Pro účely normy platí definice uvedené v ČSN IEC 60050 Me­zinárodní elektrotechnický slovník – Část 826: Elektrické instalace a dále uvedené termíny a jejich definice:

 • laik; osoba bez elektrotechnické kvalifikace – osoba, která není ani znalá ani poučená; (název laik lze použít tehdy, pokud je zřejmé, že tento obecný název se v daných souvislostech vztahuje k elektrotechnice).

 • elektrické instalace a elektrické spotřebiče určené pro používání laiky – elektrické instalace a elektrické spotřebiče musí být provedeny tak, aby je mohli užívat laici, aniž by byli vystaveni riziku úrazu elektrickým proudem nebo jiných škod na zdraví.

 • elektrický spotřebič – zařízení určené k přeměně elektrické energie v jiný druh energie, např. světlo, teplo, mechanickou energii.

 • živá část – vodič nebo vodivá část určená k tomu, aby při normálním provozu byla pod napětím, včetně nulového vodiče, ale podle úmluvy nezahrnuje vodič PEN, vodič PEM nebo vodič PEL.

 • neživá část – vodivá část zařízení, které se lze dotknout a která není obvykle živá, ale která se může stát živou v případě poruchy základní izolace.

 • obvyklé zacházení s elektrickým zařízením – je takové, kdy zařízení plní funkci, k jaké je určeno podle návodu a pokynů výrobce a uživatel podle nich se zařízením zachází a do zařízení nezasahuje.

 • dokumentace elektrického spotřebiče – za dokumentaci pro elektrické spotřebiče užívané laiky je považován přiložený návod k obsluze elektrického spotřebiče nebo obdobný dokument, ve kterém je uživatel seznámen s podmínkami na bezpečné užívání příslušného elektrického spotřebiče.

Všeobecně

Elektrické instalace a elektrické spotřebiče musí být užívány pouze k účelům pro které byly zhotoveny nebo vyrobeny.

Zjistí-li uživatel v elektroinstalaci nebo spotřebiči závadu nebo poruchu je povinen zajistit její posouzení popř. její odstranění osobou odborně způsobilou.

Osoby bez elektrotechnické kvalifikace -  tyto osoby bez elektrotechnické kvalifikace (občané, laici) smí:

·         provádět  jednoduchou  obsluhu  elektrického zařízení  mn  a  nn  na  zařízeních,  u kterých  nemohou  přijít  do  styku s nekrytými částmi s nebezpečným napětím;

·         mohou provádět údržbu elektrického zařízení ve vypnutém stavu, ale bez rozebírání pomocí nástrojů;

·         při práci nebo pohybu v blízkosti elektrického zařízení se tyto osoby nesmí přiblížit k nekrytým živým částem.

.

Napájení

Elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání laiky musí být napájeny ze zdroje nízkého nebo malého napětí. Stupeň ochrany krytem musí odpovídat způsobu použití, ale nesmí být menší než IP 2X. Výjimku z tohoto požadavku tvoří objímky svítidel a závitové pojistky, které při výměně vyměnitelných částí nemají ochranu před úmyslným dotykem.

Poznámka: Výměna světelných zdrojů (žárovek, zářivek a startérů) a výměna závitových pojistek musí být prováděna pouze při vypnutém stavu napájení!

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Živé i neživé části a části, které je třeba při obsluze nebo práci uchopit rukou nebo v ruce držet, musí mít provedenou ochranu před úrazem elektrickým proudem ve smyslu ČSN 33 2000–4–41 ed. 2.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem musí dále splňovat požadavky stanovené v ČSN EN 61140 ed. 2 a ČSN EN 60529. 

Prostředí

Elektrické instalace a elektrické spotřebiče se smí používat jen v prostředí, pro které byly konstruovány. Působení vnějších vlivů musí být uvedeno v průvodní dokumentaci. Základní požadavky

S každým elektrickým spotřebičem a/nebo elektrickou instalací určeným (určenou) k používání laiky musí být dodávána průvodní dokumentace, která kromě ujištění o shodě (značka CE) musí obsahovat všeobecné poučení o správném a bezpečném užívání a musí obsahovat alespoň dále stanovené údaje – viz dále „Požadavky na dokumentaci“.

Průvodní dokumentace musí být dodávána současně s elektrickým zařízením určeným laikům a tvoří nedílnou součást dodávky.

Požadavky na dokumentaci

V průvodní dokumentaci elektrického zařízeni určeného laikům musí být především poučení o tom, že obsluha elektrického zařízení zahrnuje:

 • vypnutí a zapnutí zařízení;

 • běžnou údržbu a čištění zařízení bez odnímání krytů pomocí nástroje a při odpojeném elektrickém zařízení od napájení (elektrické instalace, sítě apod.);

 • výměnu světelných zdrojů (např. žárovek, zářivek a startérů apod.) a výměnu závitových pojistek při odpojeném napájení elektrického zařízení.

Tento výčet může být v průvodní dokumentaci rozšířen o další úkony jedině v tom případě, jestliže jsou současně uvedeny podrobné pokyny pro obsluhu a jestliže je zajištěna bezpečnost obsluhy při nepečlivě provedených úkonech a manipulacích, které lze předpokládat.

Obsah průvodní dokumentace

Průvodní dokumentace – návod k obsluze výrobků, musí obsahovat alespoň:

 • a) údaj o druhu prostředí podle platné ČSN 33 2000–5–51 .

 • c) pokyny pro instalování, ve kterých je uvedeno, že spotřebiče určené k pevnému připojení smí připojovat výhradně odborný servis nebo oprávněná osoba s příslušnou odbornou elektrotechnickou kvalifikací.

 • d) pokyny pro obsluhu a údržbu, ve kterých je uvedeno:

  • pokyny pro seřízení, uvedení do provozu a pro obsluhu, včetně upozornění, které činnosti s elektrickým spotřebičem nesmí laik provádět.

  • pokyn pro bezpečné čištění povrchu a okolí spotřebiče;

  • v případě potřeby upozornění v jakých termínech má být prováděna pravidelná údržba

  • seznam a popis oprav a výměn náhradních dílů, které smí při splnění v pokynech uvedených podmínek provádět laik sám;

  • zakázané manipulace (např. snímání krytů nástrojem, výměna pohyblivých přívodů, apod.).

 

Svítidla a předměty určené pro pevné připojení

Se svítidly určenými pro pevné připojení má být dodáváno upozornění, že bezpečnost osob před úrazem elektrickým proudem a majetku (např. před požárem) závisí na správné montáži, kterou smí provádět pouze osoba s příslušnou odbornou elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.