Technická podpora

Bezpečnostní požadavky

Bezpečnostní požadavky na elektrické spotřebiče používané osobami bez elektrotechnické kvalifikace

Připomenutí platných ustanovení ČSN 33 1310

Datum: 2.9.2013  |  Autor: Václav Macháček, ČENES  |  Zdroj: Elek­troinstalatér 4/2013  |  Recenzent: doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., VUT v Brně, FEKT

 

Účel a rozsah platnosti ČSN 33 1310 ed. 2

Elektrické instalace a elektrické spotřebiče, s nimiž přicházejí do styku nebo do jejich blízkosti osoby bez elektrotechnické kvalifikace – laici, musí být provedeny tak, aby jejich obsluha nebo práce s nimi, a/nebo jakákoliv jiná činnost nevyžadovala odborné znalosti případně elektrotechnickou kvalifikaci. Znamená to, že elektrické instalace a elektrické spotřebiče musí být provedeny tak, aby je mohli užívat laici, aniž by byli vystaveny riziku úrazu elektrickým proudem nebo jiných škod na zdraví.

K jejich bezpečnému užívání musí být provedena alespoň opatření podle normy ČSN 33 13­10 ed. 2:2009.

ČSN 33 1310 ed. 2 platí pro elektrické instalace nízkého napětí a elektrické spotřebiče, které mohou obsluhovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace (dále laici) a stanovuje požadavky na obsah průvodní technické dokumentace pro užívání těchto elektrických instalací a elektrických spotřebičů a základní opatření před jejich uvedením do užívání.

 

Základní termíny a definice

Pro účely normy platí definice uvedené v ČSN IEC 60050 Me­zinárodní elektrotechnický slovník – Část 826: Elektrické instalace a dále uvedené termíny a jejich definice:

 • laik; osoba bez elektrotechnické kvalifikace – osoba, která není ani znalá ani poučená; (název laik lze použít tehdy, pokud je zřejmé, že tento obecný název se v daných souvislostech vztahuje k elektrotechnice).

 • elektrický spotřebič – zařízení určené k přeměně elektrické energie v jiný druh energie, např. světlo, teplo, mechanickou energii.

 • živá část – vodič nebo vodivá část určená k tomu, aby při normálním provozu byla pod napětím, včetně nulového vodiče, ale podle úmluvy nezahrnuje vodič PEN, vodič PEM nebo vodič PEL.

 • neživá část – vodivá část zařízení, které se lze dotknout a která není obvykle živá, ale která se může stát živou v případě poruchy základní izolace.

 • obvyklé zacházení s elektrickým zařízením – je takové, kdy zařízení plní funkci, k jaké je určeno podle návodu a pokynů výrobce a uživatel podle nich se zařízením zachází a do zařízení nezasahuje.

 • dokumentace elektrického spotřebiče – za dokumentaci pro elektrické spotřebiče užívané laiky je považován přiložený návod k obsluze elektrického spotřebiče nebo obdobný dokument, ve kterém je uživatel seznámen s podmínkami na bezpečné užívání příslušného elektrického spotřebiče.

Všeobecně

Elektrické instalace a elektrické spotřebiče musí být užívány pouze k účelům pro které byly zhotoveny nebo vyrobeny.

Zjistí-li uživatel v elektroinstalaci nebo spotřebiči závadu nebo poruchu je povinen zajistit její posouzení popř. její odstranění osobou odborně způsobilou.

Osoby bez elektrotechnické kvalifikace (ob­čané, laici) smí:

·         provádět  jednoduchou  obsluhu  elektrického zařízení  mn  a  nn  na  zařízeních,  u kterých  nemohou  přijít  do  styku s nekrytými živými částmi s nebezpečným napětím;

·         mohou provádět údržbu elektrického zařízení ve vypnutém stavu, ale bez rozebírání pomocí nástrojů;

·         při práci nebo pohybu v blízkosti elektrického zařízení se tyto osoby nesmí přiblížit k nekrytým živým částem.

 

Napájení

Elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání laiky musí být napájeny ze zdroje nízkého nebo malého napětí. Stupeň ochrany krytem musí odpovídat způsobu použití, ale nesmí být menší než IP 2X. Výjimku z tohoto požadavku tvoří objímky svítidel a závitové pojistky, které při výměně vyměnitelných částí nemají ochranu před úmyslným dotykem.

Poznámka: Výměna světelných zdrojů (žárovek, zářivek a startérů) a výměna závitových pojistek musí být v případě, že ji provádí osoba bez elektrotechnické kvalifikace prováděna pouze při vypnutém stavu napájení!

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Živé i neživé části a části, které je třeba při obsluze nebo práci uchopit rukou nebo v ruce držet, musí mít provedenou ochranu před úrazem elektrickým proudem ve smyslu ČSN 33 2000–4–41 ed. 2.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem musí dále splňovat požadavky stanovené v ČSN EN 61140 ed. 2 a ČSN EN 60529. 

Prostředí

Elektrické instalace a elektrické spotřebiče se smí používat jen v prostředí, pro které byly konstruovány. Působení vnějších vlivů musí být uvedeno v průvodní dokumentaci. 

S každým elektrickým spotřebičem a/nebo elektrickou instalací určeným (určenou) k používání laiky musí být dodávána průvodní dokumentace, která kromě ujištění o shodě (značka CE) musí obsahovat všeobecné poučení o správném a bezpečném užívání a musí obsahovat alespoň dále stanovené údaje. 

Požadavky na dokumentaci

V průvodní dokumentaci elektrického zařízeni určeného laikům musí být především poučení o tom, že obsluha elektrického zařízení zahrnuje:

 • vypnutí a zapnutí zařízení;

 • běžnou údržbu a čištění zařízení bez odnímání krytů pomocí nástroje a při odpojeném elektrickém zařízení od napájení (elektrické instalace, sítě apod.);

 • výměnu světelných zdrojů (např. žárovek, zářivek a startérů apod.) a výměnu závitových pojistek při odpojeném napájení elektrického zařízení.

Tento výčet může být v průvodní dokumentaci rozšířen o další úkony jedině v tom případě, jestliže jsou současně uvedeny podrobné pokyny pro obsluhu a jestliže je zajištěna bezpečnost obsluhy při nepečlivě provedených úkonech a manipulacích, které lze předpokládat.

Obsah průvodní dokumentace

Průvodní dokumentace – návod k obsluze výrobků, musí obsahovat alespoň:

 • a) údaj o druhu prostředí podle platné ČSN 33 2000–5–51 .

 • b) pokyny pro instalování, ve kterých je uvedeno, že spotřebiče určené k pevnému připojení smí připojovat výhradně odborný servis nebo oprávněná osoba s příslušnou odbornou elektrotechnickou kvalifikací.

 • c) pokyny pro obsluhu a údržbu, ve kterých je uvedeno:

  • pokyny pro seřízení, uvedení do provozu a obsluhu, včetně upozornění, které činnosti s elektrickým spotřebičem nesmí laik provádět.

  • pokyn pro bezpečné čištění povrchu spotřebiče;

  • v případě potřeby upozornění v jakých termínech má být prováděna pravidelná údržba

  • popis oprav a výměn náhradních dílů, které smí při splnění v pokynech uvedených podmínek provádět laik sám;

  • zakázané manipulace (např. snímání krytů nástrojem, práce pod napětím, apod.).

 

Svítidla a předměty určené pro pevné připojení

Se svítidly určenými pro pevné připojení má být dodáváno upozornění, že bezpečnost osob před úrazem elektrickým proudem a majetku (např. před požárem) závisí na správné montáži, kterou smí provádět pouze osoba s příslušnou odbornou elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.