Technická podpora

Posuzování shody dle Zákona 22/1997 Sb.

Posuzování shody dle Zákona 22/1997 Sb.

Vyjádření společnosti k problematice Zákona 22/1997 Sb.

Posuzování shody výrobků a označování značkou „CE“
 

Výrobce nebo dovozce je povinen podle zákona 22/97 Sb. uvádět na trh v České republice jen bezpečné výrobky. Před uvedením stanoveného výrobku na trh musí být vydáno písemné prohlášení o shodě nebo ES prohlášení o shodě a výrobek značkou označením „CE“.

Z výše uvedeného vyplývá, že naše společnost nesmí vystavit ES Prohlášení za jiného výrobce nebo dovozce. Označení CE na výrobku informuje odběratele, že dovozce nebo výrobce usazený na území EU posoudil shodu s platnými předpisy EU a vydal ES Prohlášení o shodě.

Výrobce vydává ES prohlášení o shodě (CE Conformity Declaration) na základě posouzení daného výrobku s požadavky konkrétního NV (direktivy EU). U výrobků dovážených z oblasti mimo EU vydává prohlášení o shodě výrobce, zplnomocněný zástupce výrobce se sídlem v EU, nebo dovozce nebo ten kdo uvedl výrobek první na trh EU.

Označování zboží značkou CE
Označení CE na elektrickém zařízení vyjadřuje, že výrobek splňuje všechny technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožnují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup. Označení CE, jehož grafickou podobu stanoví zvláštní právní předpis, se umísťuje přímo na elektrické zařízení nebo, pokud to není možné, na jeho obal, návod k použití nebo záruční list tak, aby toto označení bylo viditelné, snadno čitelné a nesmazatelné.
Technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí stanoví Narížení vlády 17/2003 Sb., s účinností od 01.05.2004. Tímto datem je zrušeno Ujištení o prohlášení o shodě. Pro účely tohoto nařízení se za elektrické zařízení nízkého napětí (dále jen „elektrické zařízení“) považuje jakékoliv zařízení určené pro použití v rozsahu jmenovitých napětí od 50 V do 1000 V pro střídavý proud a jmenovitých napětí od 75 V do 1500V pro stejnosměrný proud.

Prohlášení o shodě na výrobky dovezené do ČR ze zemí EU
Ten, kdo doveze výrobky z jiného členského státu EU není oprávněn vystavit Prohlášení o shodě, neboť toto je plně v kompetenci výrobce který zboží vyrobil, nebo dovozce, který jej první uvedl na trh EU. Jestliže je výrobek označen značkou CE, má se za to, že byla posouzena shoda výrobcem, který má sídlo v zemích EU, nebo dovozcem, nebo zplnomocněným zástupcem podle všech evropských direktiv, které se na výrobek vztahují.

Prohlášení společnosti NBB BOHEMIA s.r.o.

Originály ES Prohlášení o shodě pro výrobky, které uvádí společnost NBB BOHEMIA s.r.o. na trh, jsou uložena v sídle společnosti, a jsou předkládána pouze kontrolním orgánum. Všechny výrobky jsou označeny značkou CE, čímž společnost NBB BOHEMIA s.r.o. dává na vědomí, že ES Prohlášení o shodě bylo na daný výrobek vystaveno v souladu se všemi předpisy, které se posouzení shody vztahují.
Kopie ES Prohlášení o shodě jsou odběratelům k dispozici ke stažení pro každý výrobek zvlášť v detailu položky v obchodním portálu.

Prohlášení společnosti o shodě výrobků s technickými požadavky na výrobky
Prohlášení -CE-.pdf (578.70 kB)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.