Společnost

Etický kodex společnosti

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

NBB BOHEMIA s.r.o.

Sídliště 693, Benešov nad Ploučnicí 407 22, IČO 25016261

 

ÚVOD

Tento Etický kodex vyjadřuje etické závazky a odpovědnost při vykonávaní podnikatelských aktivit a podnikových činností zaměstnanců společnosti  NBB BOHEMIA s.r.o., (dále jen „Společnost“ nebo „společnost NBB”).


ZÁSADY PŘÍSTUPU

Cílem etického kodexu je udržovat a rozvíjet dobré osobní vztahy mezi všemi zaměstnanci společnosti (dále jen „zaměstnanci“), stejně tak i s ostatními osobami, které vstupují do jakékoliv spolupráce se společností NBB. Ostatními osobami jsou myšleny ty subjekty, které se podílí na obchodní spolupráci. Tedy skupina zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů, přičemž se dále tento pojem týká všech osob a skupin, organizací a institucí, jejichž zájmy jsou přímo nebo nepřímo ovlivněné činností společnosti (dále jen „zainteresované strany“).


NEETICKÉ JEDNÁNÍ

Neetické chování při výkonu podnikatelských aktivit narušuje vztah důvěry mezi společností a zainteresovanými stranami. Za neetické chování je proto považováno jakékoliv jednání, které směřuje k poškozování společnosti na dobré pověsti, nebo narušuje vztahy s odběrateli, dodavateli, zaměstnanci či vztahy mezi ostatními zainteresovanými stranami.

 

EXTERNÍ KOMUNIKACE

Jakákoliv komunikace společnosti NBB se zainteresovanými stranami je formulovaná se zřetelem na právo na pravdivé informace. Zveřejňování nepravdivých nebo zkreslených informací nebo vyjádření je zakázané.
 

NESTRANNOST

Při rozhodováních, které ovlivňují vztahy mezi zainteresovanými stranami (výběr zákazníků, personální posuzování zaměstnanců, nebo organizace práce, výběr dodavatelů a obchodních partnerů, vztahy s okolním společenstvím a institucemi, které ho zastupují, se společnost NBB vyhýbá všem formám diskriminace zejména na základě věku, pohlaví, sexuální orientace, zdraví, rasy, národnosti, politických názorů nebo náboženské víry.

 

ČESTNOST

V rámci vykonávání podnikatelské činnosti se zejména od zaměstnanců společnosti NBB vyžaduje, aby s přiměřenou péčí dodržovali všechny platné zákony ČR, všeobecně závazné právní předpisy, stejně tak i tento Etický kodex a vnitropodnikové předpisy společnosti. Sledování zájmů společnosti nesmí být za žádných okolností používané jako odůvodnění nečestného jednání.
 

OMEZENÍ VZNIKU KONFLIKTU ZÁJMŮ

Při vykonávaní jakýchkoliv činností nesmí vznikat situace, při kterých by se osoby zainteresované na obchodních transakcích dostali do konfliktu zájmů, nebo ve kterých by toto jednání vyvolávalo odůvodněnou obavu, že jsou v konfliktu zájmů. Takovými situacemi jsou nejen ty, při kterých zaměstnanec společnosti prosazuje zájmy, které jsou v rozporu s posláním společnosti, které vedou k narušení rovnováhy zájmů zainteresovaných stran, ale také situace, při kterých zaměstnanec společnosti získá osobní výhodu z podnikatelské činnosti společnosti, nebo situace, kdy zaměstnanec získává osobní výhodu od třetí strany na základě výkonu své funkce ve společnosti.
 

OCHRANA INFORMACÍ

Společnost NBB zaručuje ochranu důvěrných informací, kterými disponuje a zdrží se jakéhokoliv neoprávněného získávání důvěrných informací s výjimkou případů udělení výslovného souhlasu, vše v souladu s platnou legislativou ČR. Kromě toho zainteresované strany společnosti nesmí použít důvěrné informace (pod pojmem “důvěrné informace” jsou zahrnuty jakékoliv informace, které nejsou veřejně přístupné) k účelům, které nejsou spojené s výkonem podnikatelské činnosti společnosti, například jako nelegální obchodování nebo manipulace s citlivými daty.
 

NAKLÁDÁNÍ S DŮVĚRNÝMI INFORMACEMI

Společnost NBB přijímá konkrétní pravidla a vnitřní předpisy pro nakládání s informacemi a jejich zpracováním, které zahrnují postupy pro oběh dokumentů, nebo jakýchkoliv informací, týkajících se společnosti NBB nebo dotčených stran, především však na informace citlivého, nebo důvěrného charakteru.

Všichni zaměstnanci, jakož i zainteresované strany se musí zdržet jednání, které by mohlo vést k nelegálnímu zneužití těchto informací, nebo k manipulaci trhu, včetně jejich používání jakýmikoliv osobami, které k tomu nejsou oprávněné.

 

TRANSPARENTNÍ A ÚPLNÉ INFORMACE

Zaměstnanci a ostatní fyzické a právnické osoby (dále jen „osoby“) uvedené v tomto Etickém kodexu jsou poviny poskytovat úplné, transparentní, srozumitelné a přesné informace, které umožňují zainteresovaným stranám dospět ke správným rozhodnutím, které se týkají podnikatelské činnosti společnosti, ale i mezilidských vztahů. Při uzavírání smluv za společnost poskytne osoba smluvnímu partnerovi veškeré potřebné informace a to jasným a srozumitelným způsobem


PŘESNOST PŘI DODRŽOVÁNÍ PLNĚNÍ SMLUV

Plnění smluv a z nich vyplývajících úkolů musí být vykonávané v souladu s podmínkami, které s dostatečnou informovaností odsouhlasily smluvní strany. Společnost NBB se zavazuje, že nebude zneužívat neznalosti, nebo nevědomosti smluvních stran ve svůj prospěch.


KVALITA SLUŽEB A PRODUKTŮ

Činnost společnosti NBB je orientována na spokojenost zákazníků. Tomuto zájmu je věnovaná důsledná pozornost, jakož i všem požadavkům, které mohou vést ke zlepšování výrobků a služeb.


ČESTNÁ HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Společnost NBB potvrzuje zásady čestné konkurence a zdržuje se takového jednání, které je prokazatelně nekalé, nebo bezohledné, či představuje zneužívání případného dominantního postavení nebo cizí pověsti.


OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Společnost NBB považuje obchranu životního prostředí za jednu z nejvyšších proirit. Usiluje o zmírňování dopadů svých činností na životní prostředí a to nejen dodržovaním všeobecně závazných právních předpisů, ale i profesionálním přístupem k zachování životního prostředí v rámci své podnikatelské činnosti.


PRAVIDLA CHOVÁNÍ A JEDNÁNÍ

Společnost NBB prohlašuje, že její zaměstnanci ctí zásady slušného a korektního jednání ve styku se zákazníky nebo dodavateli, nebo vzájemně mezi sebou. Jakékoliv jednání, které se dá označit za neslušné, nemorální či nemravné je zakázáno.

Požadavky, které navádějí jiné osoby, aby se dopustily jednání, které je v rozporu s právními předpisy ČR nebo tímto Etickým kódexem, nebo aby jednali způsobem poškozujícím morální nebo osobní přesvědčení či priority kohokoliv jiného, jsou zakázané.


EKONOMICKÉ VZTAHY S POLITICIKÝMI STRANAMI

Společnost NBB nefinancuje žádné politické strany, jejich kandidáty, nebo jejich zástupce, ani se nezůčastňuje politické propagace. Společnost se zříká jakéhokoliv přímého nebo nepřímého vyvíjení tlaku na zůčastněné strany na základě jejich politického přesvědčení.


FINANČNÍ PODPORA A SPONZORING

Prostředníctvím sponzoringu nebo finančních příspěvků a darů podporuje společnost NBB iniciativy zejména v oblastech sociálních, životního prostředí, kultury, sportu a vzdělání. Podpora je realizována prostřednictvím institucí, nebo sdružení, které jsou známy svou dobrou pověstí a kde je předpoklad, že darované prostředky budou vynaloženy efektivně a bude zaručeno, že nebudou zneužity.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.